Google Trends

Google Trends er et gratis og offentligt tilgængeligt værktøj. Det viser, hvor populær en specifik søgning har været igennem tiden. Det kan bruges til keywordanalyse og til at finde nye emner, der er ved at blive populære.