These Terms and Conditions are applicable for all agreements entered into before the 10th of July 2023. You may find our newest Terms and Conditions on this page.

1. Generelt

1.1. Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra Bonzer ApS.

1.2 I dette dokument omtales Bonzer ApS som ”Bonzer” og den til hvem Bonzer skal levere eller præstere en ydelse for ”Kunden”.

1.3 ”Parterne” er betegnelse for både Bonzer og Kunden. Disse Generelle Betingelser omtales i det følgende som ”Betingelserne”.

1.4 En dokumenteret aftale mellem Bonzer og Kunden, omtales i disse betingelser som ”Aftalen”. Dette gælder også hvis der er tale om flere aftaler. 

1.5 Betingelser kan kun fraviges i skriftlig aftale parterne imellem.

2. Betalingsbetingelser og priser

2.1 Udsendte faktura har forfaldsdato 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt.

2.2 Betales faktura for sent kan der pålægges kr. 100.- i rykker-gebyr jf. Renteloven § 9b stk. 2.

2.3 Bonzer har ret til at tilbageholde eller ophøre produkt eller levering ved manglende betaling fra kunden.

2.4 Priser for Bonzer’s ydelser fremgår af aftalen.

2.5 Bonzer opererer med standard timepris. 1000 kr. / time for arbejde af enhver karakter.

3. Ophør af aftale og periode

3.1 I aftalen vil der fremgå aftalens periode mellem Parterne.

3.2 Periode og omfang kan af parterne løbende justeres ved skriftlig accept.

3.3 Alle aftaler opdeles i 30-dages intervaller med opstart d. 1 eller d. 15 i en given måned.

3.4 Parterne kan begge opsige aftalen med 1 måneds varsel til udløbet af et interval medmindre andet fremgår af aftalen. 

4. Hæftelse og ansvar

4.1 For ethvert krav, som vedrører Bonzer’s opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Kunden berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

4.1.1 Bonzer’s erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet. Dog maksimalt værdien af de seneste 6 måneders fakturering.

4.1.2 Bonzer er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Kunden for tabt fortjeneste, tab af produktion og salg, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af den solgte service eller manglende mulighed for at anvende dette. 

4.1.3 Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder uanset om Kunden har informeret Bonzer om sådanne kravs mulige opståen og gælder ligeledes i tilfælde af krav fra tredjemand.. 

5. Reference

5.1 Bonzer har ret til at anvende kundens logo og navn som reference med mindre andet fremgår af aftalen.

6. Tavshedspligt

6.1 Parternes tavshedspligt fremgår af aftalen.

7. Tvister

7.1 Enhver tvist mellem Parterne vedrørende disse Betingelser, Aftalen eller Parternes samarbejde i øvrigt er underlagt dansk ret, og skal afgøres ved Københavns byret som første instans.

8. Beskyttelse af personlige oplysninger

8.1 Ved udfyldelse af kontaktformularer hvori Bonzer modtager oplysninger såsom navn, e-mail eller telefon nummer, har Bonzer rettigheder til at kontakte via e-mail og telefon medmindre parten har angivet til Bonzer at de ikke ønsker at blive kontaktet.

8.2 Man har altid mulighed for at frabede sig kontakt fra Bonzer ved at indsende en mail til [email protected].

8.3 Bonzer vil ikke sælge oplysninger til tredjepart som er indsendt i en kontaktformular mm.