1. Generelt

1.1 I dette dokument omtales Bonzer ApS som ”Bonzer” og den til hvem Bonzer skal levere eller præstere en ydelse for ”Kunden”.

1.2 ”Parterne” er betegnelse for både Bonzer og Kunden. Disse Generelle Betingelser omtales i det følgende som ”Betingelserne”.

1.3 En dokumenteret aftale mellem Bonzer og Kunden, omtales i disse betingelser som ”Aftalen”. Dette gælder også hvis der er tale om flere aftaler.

1.4 Betingelser kan kun fraviges i skriftlig aftale parterne imellem.

1.5 Betingelserne kan kun ændres af Bonzer med 30 dages varsel. De til enhver tid gældende Betingelser findes på: https://bonzer.dk/betingelser/

2. Betalingsbetingelser og priser

2.1 Udsendte faktura har forfaldsdato 0-14 dage fra fakturadato.

2.2 Betales faktura for sent kan der pålægges kr. 100.- i rykker-gebyr.

2.3 Bonzer har ret til at tilbageholde eller ophøre produkt eller levering ved manglende betaling fra kunden.

2.4 Priser for Bonzer’s ydelser fremgår af aftalen

3. Ophør af aftale og periode

3.1 I aftalen vil der fremgå aftalens periode mellem Parterne.

3.2 Parterne kan begge opsige aftalen med 30 dages varsel medmindre andet fremgår af aftalen.

4. Hæftelse og ansvar

4.1 Bonzer er erstatningsansvarlig overfor kunden efter de almindelige regler i dansk ret.

4.2 Bonzer er ikke ansvarlig for tab eller eventuelle tab på grund af uagtsomhed, ligesom Bonzer’s erstatningsansvar beløbsmæssigt ikke kan overstige 100% af den samlede aftalesum.

4.3 Bonzer er ikke ansvarlig for problemer forårsaget af tredjepart.

4.4 Bonzer tager ikke ansvar for andet end den service som Bonzer har leveret.

4.5 Bonzer er ikke ansvarlig overfor Kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

4.6 Bonzer er ikke ansvarlig overfor Kunden hvis der er manglende opfyldelse af forpligtelser, som skyldes force majeure eller lignende.

5. Reference

5.1 Bonzer har ret til at anvende kundens logo og navn som reference på hjemmesiden med mindre andet fremgår af aftalen.

6. Tavshedspligt

6.1 Parternes tavshedspligt fremgår af aftalen.

7. Tvister

7.1 Enhver tvist mellem Parterne vedrørende disse Betingelser, Aftalen eller Parternes samarbejde i øvrigt er underlagt dansk ret, og skal afgøres ved Københavns byret som første instans.

8. Beskyttelse af personlige oplysninger

8.1 Ved udfyldelse af kontaktformularer hvori Bonzer modtager oplysninger såsom navn, e-mail eller telefon nummer, har Bonzer rettigheder til at kontakte via e-mail og telefon medmindre parten har angivet til Bonzer at de ikke ønsker at blive kontaktet.

8.2 Man har altid mulighed for at frabede sig kontakt fra Bonzer ved at indsende en mail til [email protected]

8.3 Bonzer vil ikke sælge oplysninger til tredjepart som er indsendt i en kontaktformular mm.